Daikin

FDBNQ09MV1/RNQ09MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY
FDBNQ09MV1/RNQ09MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

13,162,100 vnđ

13,162,100 vnđ

FDBNQ13MV1/RNQ13MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY
FDBNQ13MV1/RNQ13MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

15,495,300 vnđ

15,495,300 vnđ

FDBNQ18MV1/RNQ18MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY
FDBNQ18MV1/RNQ18MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

19,544,500 vnđ

19,544,500 vnđ

FDBNQ21MV1/RNQ21MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY
FDBNQ21MV1/RNQ21MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

23,591,300 vnđ

23,591,300 vnđ

FDBNQ26MV1/RNQ26MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY
FDBNQ26MV1/RNQ26MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

25,895,100 vnđ

25,895,100 vnđ

FDBNQ26MV1/RNQ26MY1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY
FDBNQ26MV1/RNQ26MY1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

25,895,100 vnđ

25,895,100 vnđ

FDBNQ09MV1/RNQ09MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA
FDBNQ09MV1/RNQ09MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA

14,413,700 vnđ

14,413,700 vnđ

FDBNQ13MV1/RNQ13MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA
FDBNQ13MV1/RNQ13MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA

16,746,900 vnđ

16,746,900 vnđ

FDBNQ18MV1/RNQ18MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA
FDBNQ18MV1/RNQ18MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA

20,796,200 vnđ

20,796,200 vnđ

FDBNQ21MV1/RNQ21MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA
FDBNQ21MV1/RNQ21MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA

24,842,900 vnđ

24,842,900 vnđ

FDBNQ26MV1/RNQ26MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA
FDBNQ26MV1/RNQ26MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA

27,146,700 vnđ

27,146,700 vnđ

FDBNQ26MV1/RNQ26MY1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA
FDBNQ26MV1/RNQ26MY1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA

27,146,700 vnđ

27,146,700 vnđ

FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY
FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

28,165,300 vnđ

28,165,300 vnđ

FDMNQ26MV1/RNQ26MY1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY
FDMNQ26MV1/RNQ26MY1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

28,165,300 vnđ

28,165,300 vnđ

FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY
FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

29,109,700 vnđ

29,109,700 vnđ

FDMNQ30MV1/RNQ30MY1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY
FDMNQ30MV1/RNQ30MY1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

29,109,700 vnđ

29,109,700 vnđ

FDMNQ36MV1/RNQ36MV1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY
FDMNQ36MV1/RNQ36MV1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

33,414,400 vnđ

33,414,400 vnđ

FDMNQ36MV1/RNQ36MY1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY
FDMNQ36MV1/RNQ36MY1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

33,414,400 vnđ

33,414,400 vnđ

FDMNQ42MV1/RNQ42MY1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY
FDMNQ42MV1/RNQ42MY1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

36,295,800 vnđ

36,295,800 vnđ

FDMNQ48MV1/RNQ48MY1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY
FDMNQ48MV1/RNQ48MY1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

39,545,700 vnđ

39,545,700 vnđ

FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA
FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA

29,416,900 vnđ

29,416,900 vnđ

FDMNQ26MV1/RNQ26MY1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA
FDMNQ26MV1/RNQ26MY1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA

29,416,900 vnđ

29,416,900 vnđ

FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA
FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA

30,361,300 vnđ

30,361,300 vnđ

FDMNQ30MV1/RNQ30MY1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA
FDMNQ30MV1/RNQ30MY1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA

30,361,400 vnđ

30,361,400 vnđ

FDMNQ36MV1/RNQ36MV1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA
FDMNQ36MV1/RNQ36MV1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA

34,666,200 vnđ

34,666,200 vnđ

FDMNQ36MV1/RNQ36MY1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA
FDMNQ36MV1/RNQ36MY1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA

34,666,200 vnđ

34,666,200 vnđ

FDMNQ42MV1/RNQ42MY1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA
FDMNQ42MV1/RNQ42MY1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA

40,797,400 vnđ

40,797,400 vnđ

FDMNQ48MV1/RNQ48MY1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter  - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA
FDMNQ48MV1/RNQ48MY1 - Máy Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh Trung bình, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA

40,797,400 vnđ

40,797,400 vnđ

 FBQ50EVE/RZR50MVMV - MÁY ĐIỀU HÒA INVERTER GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ - GAZ R410 - MỘT CHIỀU LẠNH (MODEL MỚI) - KHIỂN DÂY
FBQ50EVE/RZR50MVMV - MÁY ĐIỀU HÒA INVERTER GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ - GAZ R410 - MỘT CHIỀU LẠNH (MODEL MỚI) - KHIỂN DÂY

26,262,000 vnđ

26,262,000 vnđ

 FBQ60EVE/RZR60MVMV - MÁY ĐIỀU HÒA INVERTER GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ - GAZ R410 - MỘT CHIỀU LẠNH (MODEL MỚI) - KHIỂN DÂY
FBQ60EVE/RZR60MVMV - MÁY ĐIỀU HÒA INVERTER GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ - GAZ R410 - MỘT CHIỀU LẠNH (MODEL MỚI) - KHIỂN DÂY

32,740,000 vnđ

32,740,000 vnđ

1 2 3  >   >>  
0907 357 159