Điều hòa công nghiệp

Nối ống gió
FDR05NY1/RUR05NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

50,108,600 vnđ

50,108,600 vnđ

Nối ống gió
FDR06NY1/RUR06NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

61,762,400 vnđ

61,762,400 vnđ

Nối ống gió
FDR08NY1/RUR08NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

78,528,900 vnđ

78,528,900 vnđ

Nối ống gió
FDR10NY1/RUR10NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

76,878,000 vnđ

76,878,000 vnđ

Nối ống gió
FDR13NY1/RUR13NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

103,590,000 vnđ

103,590,000 vnđ

Nối ống gió
FDR15NY1/RUR15NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

131,985,000 vnđ

131,985,000 vnđ

Nối ống gió
FDR18NY1/RUR18NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

134,200,000 vnđ

134,200,000 vnđ

Nối ống gió
FDR20NY1/RUR20NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

140,900,000 vnđ

140,900,000 vnđ

Tủ đứng
FVY71LAVE3/R71LUV15 - Máy điều hòa tủ đứng - Gas R22 - Một chiều lạnh

30,100,000 vnđ

30,100,000 vnđ

Tủ đứng
FVY100LAVE3/R100LUY15 - Máy điều hòa tủ đứng - Gas R22 - Một chiều lạnh

36,320,000 vnđ

36,320,000 vnđ

Tủ đứng
FVY125LAVE3/R125LUY15 - Máy điều hòa tủ đứng - Gas R22 - Một chiều lạnh

39,710,000 vnđ

39,710,000 vnđ

Tủ đứng
FVRN71AXV1/RR71CGXV1 - 1 pha - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 1 chiều lạnh R410

29,020,000 vnđ

29,020,000 vnđ

Tủ đứng
FVRN71AXV1/RR71CGXY1 - 3 pha - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 1 chiều lạnh R410

29,020,000 vnđ

29,020,000 vnđ

Tủ đứng
FVRN100AXV1/RR100DGXY1 - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 1 chiều lạnh R410

34,890,000 vnđ

34,890,000 vnđ

Tủ đứng
FVRN125AXV1/RR125DGXY1 - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 1 chiều lạnh R410

38,690,000 vnđ

38,690,000 vnđ

Tủ đứng
FVRN140AXV1/RR140DGXY1 - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 -

47,990,000 vnđ

47,990,000 vnđ

0907 357 159