Nối ống gió

FDR05NY1/RUR05NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP
FDR05NY1/RUR05NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

50,108,600 vnđ

50,108,600 vnđ

FDR06NY1/RUR06NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP
FDR06NY1/RUR06NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

61,762,400 vnđ

61,762,400 vnđ

FDR08NY1/RUR08NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP
FDR08NY1/RUR08NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

78,528,900 vnđ

78,528,900 vnđ

FDR10NY1/RUR10NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP
FDR10NY1/RUR10NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

76,878,000 vnđ

76,878,000 vnđ

FDR13NY1/RUR13NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP
FDR13NY1/RUR13NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

103,590,000 vnđ

103,590,000 vnđ

FDR15NY1/RUR15NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP
FDR15NY1/RUR15NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

131,985,000 vnđ

131,985,000 vnđ

FDR18NY1/RUR18NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP
FDR18NY1/RUR18NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

134,200,000 vnđ

134,200,000 vnđ

FDR20NY1/RUR20NY1  - HÀNG CÔNG NGHIỆP
FDR20NY1/RUR20NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

140,900,000 vnđ

140,900,000 vnđ

FVPG10BY1/RU10NY1
 - Máy tủ đứng đặt sàn, loại ống gió, môi chất lạnh R22A
FVPG10BY1/RU10NY1 - Máy tủ đứng đặt sàn, loại ống gió, môi chất lạnh R22A

Liên hệ

0 vnđ

FVPG13BY1/RU13NY1
 - Máy tủ đứng đặt sàn, loại ống gió, môi chất lạnh R22A
FVPG13BY1/RU13NY1 - Máy tủ đứng đặt sàn, loại ống gió, môi chất lạnh R22A

Liên hệ

0 vnđ

FVPG15BY1/RU15NY1
 - Máy tủ đứng đặt sàn, loại ống gió, môi chất lạnh R22A
FVPG15BY1/RU15NY1 - Máy tủ đứng đặt sàn, loại ống gió, môi chất lạnh R22A

Liên hệ

0 vnđ

FVPG18BY1/RU18NY1

 - Máy tủ đứng đặt sàn, loại ống gió, môi chất lạnh R22A
FVPG18BY1/RU18NY1 - Máy tủ đứng đặt sàn, loại ống gió, môi chất lạnh R22A

Liên hệ

0 vnđ

FVPG20BY1/RU20NY1
 - Máy tủ đứng đặt sàn, loại ống gió, môi chất lạnh R22A
FVPG20BY1/RU20NY1 - Máy tủ đứng đặt sàn, loại ống gió, môi chất lạnh R22A

Liên hệ

0 vnđ

FD05KAY1/RU05NY1
 - Điều hòa tủ đứng đặt sàn, nối ống gió, gas R22A, 1 chiều lạnh
FD05KAY1/RU05NY1 - Điều hòa tủ đứng đặt sàn, nối ống gió, gas R22A, 1 chiều lạnh

Liên hệ

0 vnđ

FD06KAY1/RU06NY1
 - Điều hòa tủ đứng đặt sàn, nối ống gió, gas R22A, 1 chiều lạnh
FD06KAY1/RU06NY1 - Điều hòa tủ đứng đặt sàn, nối ống gió, gas R22A, 1 chiều lạnh

Liên hệ

0 vnđ

FD13KAY1/RU10NY1
 - Điều hòa tủ đứng đặt sàn, nối ống gió, gas R22A, 1 chiều lạnh
FD13KAY1/RU10NY1 - Điều hòa tủ đứng đặt sàn, nối ống gió, gas R22A, 1 chiều lạnh

Liên hệ

0 vnđ

FD15KAY1/RU15NY1 - Điều hòa tủ đứng đặt sàn, nối ống gió, gas R22A, 1 chiều lạnh
FD15KAY1/RU15NY1 - Điều hòa tủ đứng đặt sàn, nối ống gió, gas R22A, 1 chiều lạnh

Liên hệ

0 vnđ

FD18KAY1/RU18NY1 - Điều hòa tủ đứng đặt sàn, nối ống gió, gas R22A, 1 chiều lạnh
FD18KAY1/RU18NY1 - Điều hòa tủ đứng đặt sàn, nối ống gió, gas R22A, 1 chiều lạnh

Liên hệ

0 vnđ

FD20KAY1/RU20NY1 - Điều hòa tủ đứng đặt sàn, nối ống gió, gas R22A, 1 chiều lạnh
FD20KAY1/RU20NY1 - Điều hòa tủ đứng đặt sàn, nối ống gió, gas R22A, 1 chiều lạnh

Liên hệ

0 vnđ

FVPGR10NY1/RUR10NY1 - Điều hòa nối ống gió tủ đứng
FVPGR10NY1/RUR10NY1 - Điều hòa nối ống gió tủ đứng

Liên hệ

0 vnđ

FVPGR13NY1/RUR13NY1 - Điều hòa nối ống gió tủ đứng
FVPGR13NY1/RUR13NY1 - Điều hòa nối ống gió tủ đứng

Liên hệ

0 vnđ

FVPGR15NY1/RUR15NY1 - Điều hòa nối ống gió tủ đứng
FVPGR15NY1/RUR15NY1 - Điều hòa nối ống gió tủ đứng

Liên hệ

0 vnđ

FVPGR18NY1/RUR18NY1 - Điều hòa nối ống gió tủ đứng
FVPGR18NY1/RUR18NY1 - Điều hòa nối ống gió tủ đứng

Liên hệ

0 vnđ

FVPGR20NY1/RUR20NY1 - Điều hòa nối ống gió tủ đứng
FVPGR20NY1/RUR20NY1 - Điều hòa nối ống gió tủ đứng

Liên hệ

0 vnđ

0907 357 159