Tủ đứng

FVY71LAVE3/R71LUV15
- Máy điều hòa tủ đứng - Gas R22 - Một chiều lạnh
FVY71LAVE3/R71LUV15 - Máy điều hòa tủ đứng - Gas R22 - Một chiều lạnh

30,100,000 vnđ

30,100,000 vnđ

FVY100LAVE3/R100LUY15

- Máy điều hòa tủ đứng - Gas R22 - Một chiều lạnh
FVY100LAVE3/R100LUY15 - Máy điều hòa tủ đứng - Gas R22 - Một chiều lạnh

36,320,000 vnđ

36,320,000 vnđ

FVY125LAVE3/R125LUY15
- Máy điều hòa tủ đứng - Gas R22 - Một chiều lạnh
FVY125LAVE3/R125LUY15 - Máy điều hòa tủ đứng - Gas R22 - Một chiều lạnh

39,710,000 vnđ

39,710,000 vnđ

FVRN71AXV1/RR71CGXV1 - 1 pha

- Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter   - 1 chiều lạnh R410
FVRN71AXV1/RR71CGXV1 - 1 pha - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 1 chiều lạnh R410

29,020,000 vnđ

29,020,000 vnđ

FVRN71AXV1/RR71CGXY1 - 3 pha


- Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter   - 1 chiều lạnh R410
FVRN71AXV1/RR71CGXY1 - 3 pha - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 1 chiều lạnh R410

29,020,000 vnđ

29,020,000 vnđ

FVRN100AXV1/RR100DGXY1

- Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter   - 1 chiều lạnh R410
FVRN100AXV1/RR100DGXY1 - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 1 chiều lạnh R410

34,890,000 vnđ

34,890,000 vnđ

FVRN125AXV1/RR125DGXY1

- Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter   - 1 chiều lạnh R410
FVRN125AXV1/RR125DGXY1 - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 1 chiều lạnh R410

38,690,000 vnđ

38,690,000 vnđ

FVRN140AXV1/RR140DGXY1
- Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter   - 1 chiều lạnh R410 -
FVRN140AXV1/RR140DGXY1 - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 -

47,990,000 vnđ

47,990,000 vnđ

FVQ71CVEB/RZR71MVMV - Máy điều hòa Inverter tủ đứng - Gas R410A - Một chiều lạnh
FVQ71CVEB/RZR71MVMV - Máy điều hòa Inverter tủ đứng - Gas R410A - Một chiều lạnh

43,390,000 vnđ

43,390,000 vnđ

FVQ100CVEB/RZR100MVM - Máy điều hòa Inverter tủ đứng - Gas R410A - Một chiều lạnh
FVQ100CVEB/RZR100MVM - Máy điều hòa Inverter tủ đứng - Gas R410A - Một chiều lạnh

51,090,000 vnđ

51,090,000 vnđ

FVQ100CVEB/RZR100MYM - Máy điều hòa Inverter tủ đứng - Gas R410A - Một chiều lạnh
FVQ100CVEB/RZR100MYM - Máy điều hòa Inverter tủ đứng - Gas R410A - Một chiều lạnh

53,390,000 vnđ

53,390,000 vnđ

FVQ125CVEB/RZR125MVM
- Máy điều hòa Inverter tủ đứng - Gas R410A - Một chiều lạnh
FVQ125CVEB/RZR125MVM - Máy điều hòa Inverter tủ đứng - Gas R410A - Một chiều lạnh

55,490,000 vnđ

55,490,000 vnđ

FVQ125CVEB/RZR125MYM
- Máy điều hòa Inverter tủ đứng - Gas R410A - Một chiều lạnh
FVQ125CVEB/RZR125MYM - Máy điều hòa Inverter tủ đứng - Gas R410A - Một chiều lạnh

57,990,000 vnđ

57,990,000 vnđ

FVQ140CVEB/RZR140MVM
- Máy điều hòa Inverter tủ đứng - Gas R410A - Một chiều lạnh
FVQ140CVEB/RZR140MVM - Máy điều hòa Inverter tủ đứng - Gas R410A - Một chiều lạnh

60,290,000 vnđ

60,290,000 vnđ

FVQ140CVEB/RZR140MYM
- Máy điều hòa Inverter tủ đứng - Gas R410A - Một chiều lạnh
FVQ140CVEB/RZR140MYM - Máy điều hòa Inverter tủ đứng - Gas R410A - Một chiều lạnh

63,090,000 vnđ

63,090,000 vnđ

FVQN71AXV1/RQ71CGXV1

- Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter   - 2 chiều lạnh R410
FVQN71AXV1/RQ71CGXV1 - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 2 chiều lạnh R410

32,190,000 vnđ

32,190,000 vnđ

FVQN100AXV1/RQ100DGXY1
- Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter   - 2 chiều lạnh R410
FVQN100AXV1/RQ100DGXY1 - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 2 chiều lạnh R410

38,390,000 vnđ

38,390,000 vnđ

FVQN125AXV1/RQ125DGXY1
- Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter   - 2 chiều lạnh R410
FVQN125AXV1/RQ125DGXY1 - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 2 chiều lạnh R410

42,090,000 vnđ

42,090,000 vnđ

FVQN140AXV1/RQ140DGXY1
- Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter   - 2 chiều lạnh R410
FVQN140AXV1/RQ140DGXY1 - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 2 chiều lạnh R410

52,790,000 vnđ

52,790,000 vnđ

FVQ71CVEB/RQ71MV1 + BRC1C61
- Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 2 chiều lạnh R410 - DÂY
FVQ71CVEB/RQ71MV1 + BRC1C61 - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 2 chiều lạnh R410 - DÂY

42,790,000 vnđ

42,790,000 vnđ

FVQ100CVEB/RQ100MV1 + BRC1C61

- Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 2 chiều lạnh R410 - DÂY
FVQ100CVEB/RQ100MV1 + BRC1C61 - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 2 chiều lạnh R410 - DÂY

50,190,000 vnđ

50,190,000 vnđ

FVQ100CVEB/RQ100MY1 + BRC1C61
- Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 2 chiều lạnh R410 - DÂY
FVQ100CVEB/RQ100MY1 + BRC1C61 - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 2 chiều lạnh R410 - DÂY

50,190,000 vnđ

50,190,000 vnđ

FVQ125CVEB/RQ125MY1 + BRC1C61
- Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 2 chiều lạnh R410 - DÂY
FVQ125CVEB/RQ125MY1 + BRC1C61 - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 2 chiều lạnh R410 - DÂY

57,590,000 vnđ

57,590,000 vnđ

FVQ140CVEB/RQ140MY1 + BRC1C61
- Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 2 chiều lạnh R410 - DÂY
FVQ140CVEB/RQ140MY1 + BRC1C61 - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 2 chiều lạnh R410 - DÂY

61,990,000 vnđ

61,990,000 vnđ

FVQ71CVEB/RZQ71LV1
 - Máy điều hòa Inverther tủ đứng - Gas R410 - Hai chiều nóng lạnh - Khiển dây
FVQ71CVEB/RZQ71LV1 - Máy điều hòa Inverther tủ đứng - Gas R410 - Hai chiều nóng lạnh - Khiển dây

48,190,000 vnđ

48,190,000 vnđ

FVQ100CVEB/RZQ100LV1

 - Máy điều hòa Inverther tủ đứng - Gas R410 - Hai chiều nóng lạnh - Khiển dây
FVQ100CVEB/RZQ100LV1 - Máy điều hòa Inverther tủ đứng - Gas R410 - Hai chiều nóng lạnh - Khiển dây

55,490,000 vnđ

55,490,000 vnđ

FVQ100CVEB/RZQ100HAY4A
 - Máy điều hòa Inverther tủ đứng - Gas R410 - Hai chiều nóng lạnh - Khiển dây
FVQ100CVEB/RZQ100HAY4A - Máy điều hòa Inverther tủ đứng - Gas R410 - Hai chiều nóng lạnh - Khiển dây

56,690,000 vnđ

56,690,000 vnđ

FVQ125CVEB/RZQ125LV1
- Máy điều hòa Inverther tủ đứng - Gas R410 - Hai chiều nóng lạnh - Khiển dây
FVQ125CVEB/RZQ125LV1 - Máy điều hòa Inverther tủ đứng - Gas R410 - Hai chiều nóng lạnh - Khiển dây

60,290,000 vnđ

60,290,000 vnđ

FVQ140CVEB/RZQ140LV1

 - Máy điều hòa Inverther tủ đứng - Gas R410 - Hai chiều nóng lạnh - Khiển dây
FVQ140CVEB/RZQ140LV1 - Máy điều hòa Inverther tủ đứng - Gas R410 - Hai chiều nóng lạnh - Khiển dây

65,590,000 vnđ

65,590,000 vnđ

FVQ140CVEB/RZQ140HAY4A
 - Máy điều hòa Inverther tủ đứng - Gas R410 - Hai chiều nóng lạnh - Khiển dây
FVQ140CVEB/RZQ140HAY4A - Máy điều hòa Inverther tủ đứng - Gas R410 - Hai chiều nóng lạnh - Khiển dây

66,890,000 vnđ

66,890,000 vnđ

1 2  >   >>  
0907 357 159